Alle berichten van Paul

Fiscaal ondersteunen op uw maatwens

Zakelijk

Prioriteit in uw zakelijke contact met de Fiscus is natuurlijk het vermijden van fouten en daarmee besparen op vermijdbare boetes. Met name middels tijdig aangeven van inkomsten en omzet voor de omzetbelasting en tijdig bezwaar maken tegen te hoge voorheffing IB bij onvoorzien tegenvallende omzetontwikkeling.

Particulier

Voor de particulier is van het van groot belang dat het aanvragen van toeslagen zorg- en huursubsidie tijdig en correct plaats vindt. Voorkomen dient te worden dat achteraf geld terugbetaald moet worden. En zeker als de geldmiddelen beperkt zijn.

Invloeden op uw fiscaal financiële stroom

PBA kan u helpen bij het tijdig ingrijpen om achteraf hoge corrigerende aanslagen ib en/of vpb te vermijden als zij ook direct na bekend worden van het feit geïnformeerd wordt. Mede daarom zal PBA altijd vooraf samen met u voor de korte termijn heden en toekomst analyseren. Desgewenst wordt gereageerd richting Belastingdienst met een bezwaarschrift.

Vooruitzien en fiscaal plannen

Toekomstvisie inzake aanwezig en aankomend geld in de vorm van pensioen, lijfrente en af te lossen bedragen en een evenwichtige balans in in komen nu en later is uw primair belang. Ook mag goed omgaan met de in de toekomst onvermijdelijke erfeniskwestie punt van aandacht zijn. Met name als overdracht van gelden voor studie, koophuis en/of charitatieve giften in de verre toekomst al een een vage planning opgenomen zijn.
Beheer van middelen in de vorm van geld en inkomen is weliswaar uw privé domein, maar u moet wel weten welke stappen noodzakelijk zijn. Een gunstig beeld van de toekomst op dit vlak bepaalt u deels zelf.

 

 

FISCALE AANGIFTE IB/VPB op basis van ruime ervaring in MKB

Bespaar op boetes, voorkom te hoge retour toeslagen voor zorg en huursubsidie.

PBA wil en kan tijdig ingrijpen om achteraf hoge corrigerende aanslagen ib e/o vpb te vermijden als zij tijdig geïnformeerd is en vooraf zal PBA samen met u voor de korte termijn heden en toekomst analyseren.

Toekomstvisie inzake geld en pensioen en balans in inkomen nu en later is in uw belang. Lees verder FISCALE AANGIFTE IB/VPB op basis van ruime ervaring in MKB

Fiscaal advies en assistentie bij het aanvechten middels bezwaar of beroep bij onterechte aanslagen IB en/of ZVW

In het algemeen is het verstandig om de aangifte van inkomsten voor u en uw partner privé zelf te verzorgen. Dat wordt ook tegenwoordig bevorderd door de belastingdienst zelf via de deels voor ingevulde aangifte. Maar let op: dit is op basis van bekende gegevens en niet op basis van fiscale partners of mogelijke afwijkende situatie van privé personen.

Aangifte van inkomen voor privé personen is in principe een kwestie van weergeven van feiten, ofwel inkomen uit arbeid en zo nodig verwerking van hypotheeklast en forfait op een eigen huis. That’s it voor vele belastingplichtigen. Dat is ook het geldende standpunt bij de belastingdienst.

U als aangever kan weten dat er nu en dan mogelijkheden zijn tot verwerking van extra kosten, zoals

  • in verband met bijzondere familie omstandigheden a.g.v. scheiding, ziekte of overlijden
  • in verband met stortingen van spaarbedragen om in de toekomst ook in goede doen verder te kunnen leven.
  • in verband met tijdelijk sterk afwijkende omstandigheden a.g.v. expad situatie of actief zijn als ZZP.

Helaas komt het voor dat achteraf nog te vaak onterechte, soms erg hoge, en ook veelal op verkeerde gronden gebaseerde aanslagen voor inkomstenbelasting en/of zorgverzekering ontvangen worden. Dat was nou net niet de verwachting!!

Redenen voor aanslagen van belasting op basis van te hoog ingeschat inkomen zijn o.a.:

  • inkomsten lopend jaar wijken belangrijk af van voorgaande jaren a.g.v. teruglopende zakelijke activiteiten.

Niets is zo frustrerend voor een MKB ondernemer als het ontvangen van een erg hoge belastingaanslag. Met name tijdens een periode van, om als gevolg van een erg grote diversiteit aan redenen, teruglopende winst komt dat verkeerd uit.

  • inkomsten lopend jaar wijken belangrijk af van voorgaande jaren a.g.v. plotselinge werkeloosheid, of belangrijk lager pensioeninkomen.

In geval van een periode zonder of met sterk afnemend inkomen zijn opgelegde aanslagen een extra tegenvaller en ernstige betalingsproblemen door oplopende betalingsverplichtingen uit onterecht ontvangen herinneringsaanslagen. Dit wordt vaak bij betalingsonmacht van de belastingbetaler opgevolgd met dwangbevelen en hoge boetes. Het is vrijwel in alle gevallen met tijdig reageren op deze tegenslagen goed mogelijk om met name de extra hoge justitiële kosten te voorkomen. Deze nakomende kosten zijn veelal het gevolg van geheel of grotendeels onterecht opgelegde aanslagen. De nakomende kosten uiten zich met name in de op naheffing opgelegde extra kosten voor rente en gerechtsdeurwaarders.

  • inkomsten lopend jaar nemen ook wel eens belangrijk toe a.g.v. toename in winstgevende activiteiten.

Dan is het van belang om rekening te houden met het toekomstplaatje van terugname daarvan en reserveringen te doen voor het op termijn opstarten van alternatieve en weer bij voorkeur winstgevende activiteiten. Dat moet dan wel weer verdedigd kunnen worden naar de fiscale autoriteiten, zodat winstbelasting niet de investeringen in de weg staat.

Eigen woning voor IB 2014

Vervallen regelingen:

De versoepelde regeling aangaande de termijn verlengde hypotheek rente aftrek loopt af in 2014. Dat betekent dat vanaf 2015 er weer een termijn van max 2 jaar geldt voor de verlengde aftrek van rente op lening voor eigen woning bij verkoop van deze woning.

De vrijstelling van belasting op de schenkingen ten behoeve van aflossing op schulden eigen woning, wordt niet verlengd in 2015.

Aanpassing regelingen:

Een eerste regeling betreft de acceptatie door de belasting van de verwerkte rente op restschulden eigen woning. Deze is verlengd van 10 jaar naar 15 jaar.

Een tweede regeling betreft de toepassing van lage BTW op renovatie en herstel werkzaamheden. Deze is voorlopig verlengd tot 1 juli 2015.

Toeslagen, uitkeringen en aftrekpost 2015

  • Standaard zal voor 2015 de huurtoeslag en zorgtoeslag worden aangepast. Let daarop als ( en dus verwijtbaar) kan worden voorzien dat belastbaar inkomen wijzigt in 2015.
  • De heffingskorting voor alleenstaande ouder en ouderschapskorting vervalt.
  • Aftrek hoge kosten levensonderhoud van kinderen, ofwel als gevolg van niet gebruik mogen maken van kindertoeslag ofwel als gevolg van bijzondere hoge kosten, welke deels nog is toegestaan in 2014, vervalt definitief.

Ander nieuws van belang!

PENSIOEN EN SCHULDEN EIGEN WONING

Er is een inventarisatie gaande bij de overheid om na te gaan welke de voor en nadelen zijn van het door belastingplichtigen benutten van pensioenaanspraken als aflossing op de schuld eigen woning. Op zich is het een interessant vraagstuk. Hieronder enige bedenkingen daarbij:

De pensioenaanspraken zijn algemeen ondergebracht bij pensioenfondsen, maar ook deels bij verzekeraars in de vorm van lijfrenten en individuele pensioenspaarrekeningen.De aanspraak, ondergebracht bij pensioenfondsen, herbergt al een stukje problematiek in verband met relatie van inleg premie nu en later, uitbetaling pensioen en dekking ( dit betreft al enige tijd een strak opgelegde dekking). Een lagere individuele pensioenreserve voor de aflossende hypotheeknemer kan naast het beinvloeden van de toekomstige premie voor de wel volledig sparende pensioengerechtigde, ook een sterke invloed teweeg brengen op de hoogte van uitkeringen. Deze staan reeds jaren onder druk van dekkingseisen en die druk neemt toe.De uitbetaling van pensioen geschiedt in principe aan rechthebbenden uit de door hen gespaarde inleg in het verleden. De uitbetaling wordt door de wetgever sterk afhankelijk gemaakt van de opgelegde dekkingsgraad voor pensioenfondsen. Naarmate de tijd voortschrijdt, wordt het totaal gespaarde pensioenbedrag opgehoogd door de  inleg van werkenden. De invloed van deze inleg verschilt per periode, maar in het verleden was  het rentepeil daarbij van erg groot belang. Dat lijkt nu verleden tijd en mag zeker niet continu maatgevend zijn voor de momenteel te strak gehanteerde dekkingsgraad. .De inleg is gebaseerd op een bijgestelde prognose inzake levensverwachting, gewenste pensioenhoogte en werkelijk aantal toekomstige pensioengerechtigden. Daarin schuilt vooraf  in principe weinig onzekerheid, behalve die onzekerheid die de huidige pensioentrekker reeds sinds 1960 ondervindt in de vorm van ingrijpen van de overheid.Bedacht moet worden dat de niet werkende pensioentrekker reeds lange tijd wordt benadeeld in de vorm van niet indexeren (ondanks voldoende middelen), momenteel ingaande premieverlaging voor de werkenden ( beweegreden uitstel AOW, maar invloed dekking is onbekend), recente toegepaste algemene vermindering op lopende pensioentoezeggingen.

De senior heeft van oudsher een duidelijke behoefte om de schuld af te lossen, terwijl de jongere dit graag uitstelt en middelen wil gebruiken. Dat zou grond moeten zijn voor de veronderstelling dat de oudere als eerste zich zal melden voor de regeling. Dat is echter niet waarschijnlijk aangezien de aflossing van hypotheek de betrokkene geen direct voordeel biedt. De rente op schuld eigen woning is aftrekbaar en het inkomen uit lijfrente of pensioensparen is belastbaar. Het betreft een omzetting van vermogen in schuldvermindering.

Paul Becker Hoff