Alle berichten van Paul

Nieuwe informatie 2019 bij loonheffing en aangifte IB en VPB

PBA brengt u graag, zoals in eerdere jaren, op de hoogte van belangrijk nieuws in belastingzaken.

 

Loonheffingen
De werkkosten regeling (WKR) is aangepast.
Voor ondernemingen met loon < 400.000 wordt max. gesteld naar 1.7% (was 1.2%)
Aangifte IB

Box 3
Algemeen
Vanaf 1 januari 2018 was het heffingvrij vermogen in box 3 al verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
Het forfaitair rendement is vanaf 2017 al gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Tarief box 3
Met ingang van 1 januari 2017 is het rendement van 4% gewijzigd. Het rendement werd eerder afhankelijk gemaakt van de hoogte van het vermogen.
Voor belastingplichtigen met een hoog vermogen betekende dit een hogere belastingdruk. Dat wordt ingaande 2021 aanzienlijk aangepast.

Box 1
2 schijventarief ingaand 2020
Ingaand 2020 wordt het tarief aangepast. Tot 68509 euro inkomen is het tarief 37.35 % en daarboven is max gesteld op 49.5%.

Eigen woning
In 2018 bedroeg het maximale percentage waartegen eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken 49,50%.  Dat wordt in 2020 verder omlaag gesteld naar 46%.
De eigenwoningaftrek wordt eerst tegen maximaal 51,95% berekend, daarna volgt een correctie in de aangifte om rekening te houden met de maximering van 46 %.
De maximering geldt niet voor ondernemerswoningen.
Daarentegen wordt het eigen woning forfait naar beneden bijgesteld naar 0.6 %.
Tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken. In 2018 ontstane restschulden zijn niet meer aftrekbaar.

Kapitaalverzekering eigen woning (overgangsrecht)
Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164.000.
Aan de overige voorwaarden moet ook zijn voldaan.

Ondernemers krijgen in komende jaren minder aftrek zelfstandigen. Dit jaar en ieder volgend jaar wordt het met sprongen van 250 euro naar beneden bijgesteld.

Aangifte VPB

Tariefschijven vennootschapbelasting 2018
In artikel 22 Wet Vpb is het vennootschapsbelastingtarief opgenomen.
In de eerste schijf geldt een tarief van 20% bij een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 25% voor het meerdere (2018).
In 2019 is het tarief voor de eerste schijf verlaagd naar 19%.
In 2020 zal dit tarief verder verlaagd worden naar 16,5% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 22,55% voor het meerdere.
In 2021 zal het tarief verder worden verlaagd naar 15% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 20,50% voor het meerdere.

 

Over PBA

PBA is momenteel actief op administratief en fiscaal terrein. Paul Becker Hoff verzorgt als erkend Becon namens PBA de complete aangifte belasting. Hij helpt u graag bij eerste aanpak van de aangifte omzetbelasting. Net name wordt echter, met hulp van de uptodate software, aangifte verzorgd voor vennootschapbelasting voor BV’s en inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers. Uiteraard kan PBA ook de particulieren, die wegens bijzondere omstandigheden fiscaal deskundige assistentie nodig hebben, bij de aangifte van dienst zijn.

PBA gebruikt professionele software voor haar taak, welke in de loop van vele jaren haar nut bewezen heeft. Deze software wordt jaarlijks aangepast op nieuwe wetgeving en voldoet aan huidige IT eisen. Echter, de daarmee gepaard gaande kosten zijn sterk bepalend voor een noodzakelijk dekkend tarief voor de verleende diensten van PBA. PBA staat zo wel klaar voor de effectieve afwerking en gewenste opvolging van uw aangiftes Vennootschapbelasting en Inkomstenbelasting, hetgeen u uiteindelijk als klant ten goede komt. Belasting is een belasting en te veel belasting is een overbelasting.

Paul is gestart met opleiding financieel accountant en heeft daarna de opleiding voor EDP Auditor afgerond. Hij werkte vele jaren als accountant en edp-auditoren bouwde expertise op dat terrein op. In de eerste jaren van deze eeuw (d.i. tot midden 2014) was hij, naast zijn werk als fiscaal specialist, tevens specialist IT audit bij Defensie. De laatste jaren is hij met name actief als fiscaal specialist.

PBA is als bedrijf al actief op de markt sinds 1993. Het laatste decennium zijn activiteiten met name gericht op persoonlijke dienstverlening en op administratief en fiscaal gebied. Het aan klanten berekende tarief moet weliswaar kostendekkend zijn, maar is afgestemd op MKB. De omzet is mede daardoor beperkt in omvang.

Het kostenbeeld van de exploitatie is in grote lijnen opgebouwd uit ICT kosten, als webbeheer, netwerkbeheer en internetkosten (40% omzet) en kosten licenties op software, reclame en promotie (eveneens ca. 40% omzet) en tenslotte dekking overige kosten ca 20%.

Contact

Paul Becker Hoff
Becon  497629

PBA FA
Spinel 43
2651 RV Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 10 51 90440
Mob:+31 653 134 187

 

Dienstenaanbod

PBA verzorgt voor de ondernemer tegen zeer redelijke tarieven de administratie en voor zowel ondernemer als particulier de fiscale aangiftes IB en VPB, rekening houdend met uw specifieke inrichtings – en rapportagewensen.

PBA biedt de particulier een gegarandeerd veilige extra optie voor de IB aangifte aan:

De optimale maar opvolging en input van uw aangifte:
Dit aanbod is extreem laag, praktisch tegen kostprijs – Houdt er rekening mee dat PBA een aanzienlijk bedrag aan licenties betaalt voor de gebruikte software. De opvolging bij PBA beperkt zich tot verwerking data ter bewaking van de voortgang voor een gering tarief van slechts Euro 50. De verwerking vindt plaats op optimale en veilige wijze via de PBA ter beschikking staande professionele software met bewakingstools. U levert echter dan in basis wel uw compleet voor aangifte gereed staande gegevens aan bij PBA en PBA verzorgt de aangifte op basis van uw aangeleverde gegevens via het PBA ter beschikking staande professionele programma.

Extra voordeel voor u: Geen zorgen over het aangifteproces. Snelle en veilige overdracht van uw aangifte, overzichtelijke standaard rapportage van aangifte en gewenste specificaties, in het programma begeleide bewaking van uw aangifte en directe door melding aan u van eventuele opmerkingen of finale terugmelding via de voorlopige aanslag IB van de belastingdienst.

Desgewenst volgt na ontvangst aanslag door de fiscus bij terechte afwijking van de aanslag een verdere opvolging van oorzaak afwijking en/of bezwaar/beroep, maar dat zal plaats vinden tegen uurtarief. U kunt ook kiezen voor het aanbod van PBA via de standaard aangifte, waarvan tarief is genoemd in volgend overzicht van tarieven PBA.

Tarieven fiscale aangifte IB

PBA verzorgt voor u tegen concurrerende tarieven de administratie en de opvolgende fiscale aangiftes van zowel ondernemers als voor particulieren, die deskundige hulp wensen bij de jaarlijkse aangifte.

FISCALE AANGIFTE IB – OP BASIS VAN COMPLETE EN TIJDIGE OPLEVERING BENODIGDE STUKKEN.

1 PERSOON:                           €82,50

2 PERSONEN:                         €145,00

VERWERKING AANGELEVERDE specificaties KOSTEN EN OPBRENGSTEN EIGEN WZH, KOSTEN HUIS, KOSTEN LIJFRENTE, KOSTEN ZIEKTE, KOSTEN STUDIE, BOX3 VERMOGEN (voorwaarde is tijdig en compleet opgeleverd), prijs excl. btw. Noodzakelijk is dat aangifte en aanslag ib/pvv en zvw van voorgaand jaar wordt aangeleverd vanwege bepaling grensbedrag en mogelijk van belang zijnde acceptatie BD van verwerking aftrekposten en activiteit eigen bedrijf in eerdere jaren.


Voorwaarden:

BOVENGENOEMD TARIEF IS  EXCLUSIEF EXTRA WERKZAAMHEDEN WELKE HET GEVOLG ZIJN VAN:

 • MEERVOUDIG EXTRA CONTACT BELASTINGDIENST A.G.V. AANWIJSBARE NALATIGHEID BIJ CLIËNT
 • UITGESTELDE AFWERKING AANGIFTE VOORGAANDE JAREN EN/OF AF TE WERKEN BEZWAARSCHRIFT
 • OP TE STARTEN BEZWAAR- OF BEROEPPROCEDURE ( INCIDENTEEL CLAIM BIJ BELASTINGDIENST )
 • SCHEIDING, BEDRIJFSBEËINDIGING EN/OF ERFENISAFWIKKELING; AANGIFTE NA OVERLIJDEN

ALLE EXTRA WERKZAAMHEDEN I.V.M. DE AANGIFTES ZULLEN TEGEN EEN TARIEF VAN €75,00 PER UUR WORDEN BEREKEND. BEREKENING OP BASIS NACALCULATIE NA DEFINITIEVE VASTSTELLING.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Tarieven – totaal administratie bedrijf

TOTAAL ADMINISTRATIE BEDRIJF, met korte jaarrapportage

EIGEN BEDRIJF, UITGAANDE VAN NORMALE SITUATIE EN TIJDIGE, COMPLETE EN CORRECTE OPLEVERING VAN NODIGE STUKKEN.  Tarief is gebaseerd op inschatting omvang omzet en inkoop/kosten.

NB: Loonadministratie kan aanvullend eveneens worden aangeboden.

De electronische verwerking van maandgegevens vindt plaats via loonverwerker ADP. Eenmalige entreekosten €75,00 verwerker ADP + €12,50 p.p.p.m.

Stamrecht bv – Fixed price €395,00. Klein voor aangifte gereed, zonder opmaak formele rapportage.

Klein bedrijf (basis) Tarief €295. Afhankelijk van noodzakelijke extra inspanning bij afwerking a.g.v. gebrekkig opgeleverde basis administratie kan dit oplopen tot het geldend tarief voor MIDDELGROOT ad €795,00.

Benadering vaststelling klein – OB AANGIFTES gedurende het jaar (4 X per jaar): AANTAL UITG FACTUREN 12 – 80; 2 BANKREK  + KAS (EXCL BALANS);  < 120 te verwerken INKOOP EN KOSTENREK (Afh. Eigen inbreng bij oplevering specificaties);

MIDDELGROOT BEDRIJFTarief min. €795 p/j. OB AANGIFTES gedurende het jaar (12 X PER JAAR): AANTAL UITG FACT 60 > 180 EN 2 A 3 BANKREK met beperkt aantal mutaties + KAS( EX BALANS); MAX 240 INKOOP / KOSTENREK, normaal voor MIDDENGROOT BEDRIJF

BEDRIJFSADMINISTRATIE MET AANZIENLIJK GROTER AANTAL BOEKINGEN WORDT OP OFFERTE AANGEBODEN.

Aan de hand van een GEZAMENLIJKE INSCHATTING van te verrichten werkzaamheden wordt een jaarbedrag vastgesteld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Jaarraportage ondernemer IB en/of VPB

PBA kent het all in tarief jaarrapportage + aangifteverwerking.

Jaarrapportage balans/resultaat met jaaraangifte ondernemer IB en/of VPN. Inclusief optimalisatie winst en belastingdruk / jaarrapport / eindbespreking:

 Klein bedrijf ZPP / BV Rapport en IB/VPB aangifte  € 875,00 p/j
 Stamrecht in BV  Rapport en VPB aangifte  € 735,00 p/j
 Middelgroot bedrijf  Rapport en IB aangifte  samen vast te stellen en basis afpraak wensen

N.B. PBA wijst erop dat de tarieven gelden als basis voor de eerste berekening van opmaak balans en resultaat. Mogelijke nabewerking als gevolg van kwesties en bezwaar en beroepen met de belastingdienst leiden tot doorberekening tegen tarief van € 75,00.

 

Kort overzicht besluiten belastingplan 2015

PBA wil u met onderstaand puntenlijstje nog even herinneren aan besluiten uit belastingplan 2015.

 1. Uw maximale hypotheekrente aftrek, welke in 2015 al was teruggebracht naar 51% wordt in 2016 en 2017 verder verlaagd naar 49,5% en resp. 49%. De tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken.
 2. De aftrek levensonderhoud kinderen is vanaf 2015 geheel vervallen.
 3. De maximale overdraagbare algemene heffingskorting voor de partner geboren na 1962 is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 resp. een bedrag van €1175, €1057 en €904.
 4. De FOR opbouw welke in 2014 was verlaagd naar 10,9% wordt in 2015 verder verlaagd naar 9,8% en in 2017 naar 9,44%.

 

Korting door afkoop klein pensioen herstellen

19 jan 2016  Bron: Rijksoverheid

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW-partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden in deze periode door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien. Mensen die al eerder in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de opgestarte juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Zo besloot onlangs staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Tot 1 december 2014 bracht de SVB op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Die vermindering vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging toen om een eenmalige korting van de AOW partnertoeslag en uitkering Anw.

 

Aangifte van belasting voor IB of VPB

PBA maakt gebruik van de professionele software van Elsevier voor de bewerking van de aangifte IB en VPB. Deze software is een bewezen tool met opties tot optimalisatie van inkomen over jaren en over partners.

De software geeft naar ondernemend Nederland in het MKB een handreiking die nodig is om de balans en resultaat per fiscaal jaar voor de kleine ondernemer zo optimaal mogelijk op te maken.
Voordeel MKB: Inrichting is conform de afgesproken voorschriften van de belastingdienst.

Deze software biedt PBA tevens mogelijkheden tot aansluiting van andere aangiftecijfers, zoals BTW. Daarnaast biedt het de optie om over meerdere jaren de opbouw van diverse van belang zijnde gegevens in de aangifte te analyseren. Dit biedt in het bijzonder voordelig uit bij:

 1. vergelijken van en opbouw van pensioenruimte over de jaren.
 2. in geval van bijzondere aftrekposten zoals monument of langdurige ziekte het optimaliseren van de aanslagen per jaar.
 3. teruggrijpen op oude aanslagen of aangiftes in geval van een correctie aanslag op een tijdstip lang na het aangiftetijdstip.

Extra faciliteiten bij de leverancier van deze software bieden de gelegenheid om gebruik te maken van een database met historische feiten en wetenswaardigheden uit de fiscale praktijk. Deze nuttige faciliteit moet ook voor houvast zorgen ingeval van een opkomende bijzondere vraag over het inkomen van de klant van PBA.

Het vaste motto van PBA luidt dat in geval van een bijzondere vraag altijd zal worden overlegd met deskundigen op dat specifieke kennisterrein. Denk dan aan pensioen- en stamrecht, discutabele financiële producten uit het recente verleden, kwesties rond waardering van of optionele in- en verkoop van terrein of gebouw. en juridische aspecten bij familiekwesties of erfenisafwikkelingen.

 

Tijdige en correcte bedrijfsinformatie

Organisatie informatieplan en daaruit volgende jaarrapportage op maat

Van doorslaggevend belang in het functioneren van uw bedrijf is:

 1. Een goed afgewogen plan over de combinatie van benodigde kennis van uw organisatie en uw informatiebehoeften op korte termijn.
 2. Goed weten welke de optimale mix is van investeringen en beschikbare eigen en vreemde geldmiddelen.
 3. Goed kunnen inschatten welke noodzakelijke IT applicaties, aangevuld met de best wenselijke applicaties met bijbehorende systemen.

Beveiliging en backup/recovery

Uiteraard is daarbij ook ruim aandacht nodig voor afdoende beveiliging van privé- en bedrijfsdata. Specifiek zijn daarbij de te nemen maatregelen tegen onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik van uw data.
Er moet overigens altijd gezorgd worden voor afdoende mogelijkheden voor herstel van de systemen en data. Het gaat hierbij niet alleen om de laatst goed werkende en u bekende status van systemen en data, maar ook als noodopvang, de status van uw systemen en data van eerdere periodieke verwerking. U moet in staat zijn om terug te vallen op de door u vertrouwde status van de systemen en data.

Rapportage bedrijfsinformatie

De administratie van geldmiddelen, vorderingen en schulden is de basis van uw bestaan. Het is uw directe verantwoordelijkheid waar PBA u graag bij wil assisteren bij het op correcte wijze verwerken en gereed zetten voor een op uw wens in maatwerk opgemaakte rapportage. Zij zorgt daarbij voor een duidelijke inkijk op de staat van uw middelen met een passende weergave van de herkomst uit eigen of langdurig vreemd vermogen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de complete oplevering van benodigd basismateriaal, zoals afgesloten overeenkomsten met financieel gevolg, inkoop- en kostenfacturen, uitgaven kas en tijdige aangifte OB.