4. Impact analyse

OVERZICHT IMPACT OP STATUS EUROPA EN NEDERLAND

  • Positief resultaat uit Brexit is een politiek rustiger klimaat in de EU. GB had vanaf hun toetreding de mening dat de rest van de EU blij mocht zijn dat zij lid wilden worden. GB was immers vanaf het begin in de zeventiger jaren van de vorige eeuw al anti gestemd ten opzichte van enige zeggenschap over het beleid van GB vanuit de EU. Zij wilde ook pertinent geen deelname in de Euro. GB heeft ook altijd grote moeite met hun reglementair vastgestelde bijdrage aan de begroting van de EU. Het lijkt er dus op dat de EU vooral in rustiger vaarwater terecht komt.
  • Negatief resultaat kan voortkomen uit politieke ANTI stemming bij kiezers met als mogelijk gevolg daarvan een te onbeheerste ommezwaai van politiek beleid naar binnen en naar buiten de EU. Het zal een opgave zijn voor de heersende politieke elite om te leren omgaan met de sinds enkele jaren groeiende negatieve stemming bij een eveneens sterk groeiend contingent aan kiezers. Het mag niet zo zijn dat de regerende partijen de heersende stemming bij kiezers duidelijk blijven negeren. Deze tendens negeren houdt geen stand. De laatste jaren maken duidelijk dat de kiezer in het Westen niet alleen een eigen mening heeft maar deze ook meer en meer ventileert. De huidige West Europese kiezer is niet meer, zoals dat wel was in het verleden en nu ook nog deels zo is bij de toegelaten nieuwe landgenoten, zuiver conservatief en religieus gestuurd. In het verleden waren de kiezers hier volgzaam, maar dat is definitief over. De impact daarvan voor Europa is afhankelijk van de wijze waarop de politieke macht in de EU met dit gegeven omgaat en daardoor nu nog onduidelijk.
  • Een combinatie van factoren kan tot een gebalanceerde evenwichtstatus leiden.
    EU en GB. Mogelijk positief resultaat uit Brexit, als de resterende EU landen opteren voor nauwere samenwerking in de vorm van vasthouden aan EEN valuta en gezamenlijk beleid op sociaal en politiek terrein.
    EU en USA. Mogelijk kan uit de verkiezing van de uitgesproken commercieel gerichte republikeinse kandidaat een positieve kant worden gevonden in het door hem toegezegde promoten van de interne structuur van wegen en kanalen en openbare gebouwen in de USA. Voor orde en veiligheid in de wereld zal het gevolg nog even een vraagteken zijn totdat zijn beleid echt duidelijk wordt vanuit zijn acties.

NEDERLAND

Ontwikkelingen in Nederland zijn economisch goed maar op politiek vlak worden er risico’s genomen. De gekozen kamerleden moeten zich meer gaan realiseren dat ze gekozen zijn en niet aangewezen worden. De kiezer bepaalt de samenstelling van de Tweede Kamer en wil zijn keuze terugzien in beleid. De gekozen vertegenwoordigers moeten het beleid politiek draagvlak geven en kiezers aan zich binden op basis van – op deze huidige kiezer en zo mogelijk ook op de toekomstige kiezer – afgestemd beleid. Zij moeten zich gaan realiseren wie hun kiezers zijn en acteren op basis van wat deze maatschappij vraagt.

Het is werkelijk te hopen dat Nederland in de nabije toekomst toch weer kiest voor een omvangrijker steun van ontwikkelingslanden en arme gebieden in de wereld. Iedereen is het er over eens dat Nederland op economisch vlak belangrijk is. Dat mag best ook naar buiten worden uitgedragen. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat dit beleid vanuit de belastingen moet worden opgebracht. De verschillen tussen rijk en arm zijn binnen Nederland ook te vaak te groot om van ieder dezelfde bijdrage te vragen.

Nederland is binnen de EU op politiek terrein een klein land. Nederland is echter in Europa economisch van belang. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Ook op politiek vlak is er macht. Als we over besluitvorming in de EU praten is de laatste ontwikkeling rond Oekraïne een voorbeeld van wat de impact van een klein land als Nederland in de besluitvorming kan zijn. Daar tegenover staat helaas wel dat de afronding binnen de EU van dit besluit voor Nederland aanleiding was voor in het algemeen toch echt onwelkome acties van regeringszijde. Hopelijk is dat geen standaard aanpak voor de toekomst.

 

Een gedachte over “4. Impact analyse”

Reacties zijn gesloten.