2. Financiële impact factoren

Gevolgen van deze zaken zijn te rangschikken op:

  1. Economisch middels Euro en verhouding valuta Europa en landen daarbuiten zoals USA.

    De Euro ondergaat de eerste verschijnselen van invloeden van de diverse gebeurtenissen in en buiten Europa. Eerst was er in 2013 de crash van Griekenland, die al veel economische schade aan de Europese samenhang veroorzaakte. Deze zware klap is traag, mede als gevolg van het nog lopende herstel van de algehele malaise na de beurs en valuta crash van 2008, met grote moeite in 2014/15 gepareerd. Een volgende klap kan komen van een negatieve houding van toekomstige ( na verkiezingen ) beleidsbepalers in Europa en daarbuiten. Veel Europeanen lijken massaal tegenbewegingen te willen steunen. De kans om hiervan te profiteren, wordt door compleet ANTI georiënteerde bewegingen of door op heel specifiek aandachtsgebied georiënteerde groepen uitbundig aangegrepen. Dit is in historisch perspectief niet nieuw, maar iets wat ook nu weer uit de hand kan lopen. De Brexit van 2016 mag in principe geen al te groot gevolg hebben voor de Euro. De EU wordt echter kleiner en verliest daarmee invloed. GB wilde echter al vanaf het begin in 2001 de Euro niet en heeft zich al vanaf de periode Thatcher van 20 jaar eerder nooit als een betrouwbaar aanhanger van de EU gemanifesteerd. Politieke rust aan het westelijk front van de EU zal dus waarschijnlijk het gevolg zijn.De wens om  de Euro wel of niet te blijven hanteren is op middellange termijn weliswaar bepalend voor handel en financiën, maar ook echt niet meer dan dat. De wens om een politiek eensgezind en Gemeenschappelijk Europa (EU) na te streven is voor het welzijn van Europa  meer essentieel, en niet alleen voor korte termijn, maar zeker ook  voor de lange termijn. Dat gegeven zal zeker bepalend zijn voor het wel en wee van Europa. De Euro, die vanaf aanvang in 2001 voor de gewone man niet echt noodzakelijk was en ook nog steeds niet gewenst lijkt te zijn, is dus weliswaar in zwaar weer beland, maar de invloed op de EU kan beperkt worden. Vanaf aanvang in 2001 hebben een aantal EU landen geweigerd deel te nemen in de Euro. Op zich was en is dat verwerpelijk. De EU landen dienden in 2001 te kiezen voor alles of niets. De EU van 2004 wilde vervolgens te graag en te snel uitbreiden en deed dat ook. De klap van 2008 in de economie kwam daardoor in de EU van Europa harder aan dat nodig was.Voor de ontwikkeling van economie en handel is ook de houding van  de belangrijke relaties buiten Europa mede bepalend. Handelsakkoorden op bilateraal level zijn vast van belang voor economische groei van de EU, maar bedacht moet worden dat dezelfde tegenstand van groepen personen in de resterende lidstaten tegen samenwerken en handhaven van de Euro ook belangrijke negatieve invloed zal hebben.Voor de gewone man is het voordeel uit handelsverdragen vrijwel onzichtbaar en dat wordt bevestigd door de adhesie voor de huidige ANTI beweging in Europa. Het mogelijk daaruit volgende afvallen van grote economieën binnen de Euro gebruikende landen kan weer grote invloed hebben op lopende of in onderhandeling verkerende handelsverdragen.Een duidelijke impact wordt na 2016 uiteraard verwacht van de verkiezing van een nieuwe president in de USA met nadrukkelijk naar voren gebrachte eigen ideeën over sociaal en economisch beleid, maar ook over de door de USA aan te nemen houding naar arme medebewoners en binnengekomen vluchtelingen. Daarnaast geeft deze nieuwe president aan dat hij zijn handelen zal laten leiden door zijn grote waardering voor het tonen van eigen kracht en daarbij behorende inspanning bij de partijen, die hij in de nabije toekomst als partner kiest. In zijn handelen van eind 2016 toont hij dat ook met zijn houding naar Rusland en naar Israël.

  2. Samenhang en plaats van Europese Gemeenschap in Wereld en G20, en t.o.v Rusland.

    Europa en haar economisch en politiek functioneren is in een belangrijke mate afhankelijk van de omgeving, maar De EU is daarentegen economisch erg sterk.  potentieel zeer onafhankelijk, In de EU zijn veel van de sterkste economieën verzameld, ook na en ondanks het vertrek van Groot Brittannië. Indien deze landen in staat zijn om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken, niet alleen middels vaststellen van gezamenlijk beleid op sociaal economisch en op het terrein van landbouw, visserij en veiligheid van grenzen, maar ook door werkelijk essentieel politiek samen te werken, zal de EU een succes blijven.Rusland manifesteert zich ook in 2016 als grootmacht. Het conflict met Oekraïne, met name uitgevochten in haar oostelijke provincie,  duurt voort . Het algemeen, ook in de UN gesteunde, veroordelen in 2015 van de inname van de Krim wordt door hen simpel genegeerd. Het land houdt vast aan haar  standpunt dat de Krim aan Rusland toebehoort. Rusland acht zich door het zgn. Westen in de hoek geplaatst. Helaas werkt het land ook de strijd om recht, welke de nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 voeren, structureel tegen.Rusland kent in 2016 de nodige economische tegenwind, mede als gevolg van de naar aanleiding van UN resoluties ontstane handelsoorlog. Met name de handel met de USA en EU heeft daar grote gevolgen. Zij wenst aansluiting bij omliggende landen als India en China.Europa of de EU zal extern meer waardering moeten oogsten. Zij zal in de nabije toekomst eruit moeten springen middels een algemeen van buiten gewaardeerd beleid, om op die wijze achting en waardering te verdienen. Dat leek tot 2008 economisch aardig te lukken en de EU kent, indien de economie zich goed blijft ontwikkelen, ook na 2016 op economisch vlak voldoende draagvlak. Het vraagteken staat bij de politieke ontwikkeling en dat is vanaf het begin een strijd tussen machten binnen de EU. Het is wel mogelijk dat de Brexit dit aspect positief beïnvloedt.

  3. Verhoudingen van Zuid Europa naar Noord Europa en daarmee samenhangend de valuta.

    In bovenstaand verhaal is al even gewezen op de valuta crisis in Griekenland. In Italië dreigt, zo meldt men in de pers, eenzelfde verhaal, maar dat zal zich dan in, nationaal gezien, zeker beperkter omvang manifesteren. Het kan echter toch leiden tot identieke valuta problemen als in het Griekse drama. De binnen de EU functionerende economieën van zuidelijke landen rond de Middellandse Zee blijken veel minder sterk te zijn dan de landen in het noorden van de EU.  De ANTI gevoelens in diverse landen, ook in die zuidelijke landen, tezamen met de slechte economische status van en daarmee samenhangende vooruitzichten in de zuidelijke landen van de EU, kunnen bij een voorkomende calamiteit oorzaak zijn van een nieuwe crisis van valuta in de EU.  Dat op zich kan leiden tot verschuiving van te veel macht naar ANTI groeperingen. Deze kans op macht zal, als de uit de hand lopende opmars van de groeiende ANTI groeperingen zich voortzet, kunnen leiden tot een ongewenste splitsing van de Euro en wellicht zelfs tot een breuk binnen de EU. Gelukkig blijkt telkens weer in Europa na 1950 het gezonde verstand te winnen van het irrationele handelen.

Verder lezen: 3. Factoren met gevolg voor Nederland

Een gedachte over “2. Financiële impact factoren”

Reacties zijn gesloten.