3. Factoren met gevolg voor Nederland

Economische ontwikkeling in Nederland 2016

De economie was in de afgelopen jaren in zwaar weer beland. De groei van de economie was eruit en de werkeloosheid was in een beperkt aantal jaren aardig opgelopen. De Nederlandse regering moest iets doen om vertrouwen van bedrijfsleven en consumenten te herstellen. Zij richtte zich in eerste instantie met name op besparen bij direct te beïnvloeden zaken. Op de lasten op ministeries in de vorm van aantal ambtenaren en bevriezen van het salaris van de blijvende ambtenaren werd eerst bezuinigd.

Recenter is de aanpak van lasten middels “De vondst van de eeuw”, het optrekken van de pensioengrens. Ook kon makkelijk bespaard worden op de uitkering van AOW en pensioenen. Gewoon bevriezen, want de oudere pensioentrekker is geen macht met invloed. De welgestelde oudere, die kapitaal heeft opgebouwd, heeft economische macht. Deze oudere had echter geen belang en daarmee geen behoefte aan invloed uitoefenen. Deze trekt immers slechts een beetje AOW en geen vast pensioen.
De pensioenlasten zijn vervolgens afgenomen, maar de discussie over toekomstige draagkracht voor pensioen is duidelijk toegenomen.

De economische ontwikkeling wereldwijd is weliswaar met name bepalend voor het economische wel en wee van Nederland, maar het snel of langzaam verloop daarvan, en dan alleen op korte termijn, beïnvloeden is wel een regionale optie. Die optie heeft de huidige Nederlandse regering benut. Zij had continu vertrouwen in herstel wereldwijd en nam op basis daarvan maatregelen om de regionale aanpassing daarop voorspoedig te laten lopen. Eind 2016 groeit de economie weer, uiteraard met name op basis van wereldwijd herstel, en ook neemt de werkeloosheid snel af.

Deze regering heeft wel in de afgelopen jaren van teruglopende economie regelmatig niet alleen bespaard door snijden in, in voorbije jaren als noodzakelijk ervaren, sociale uitgaven, maar ook door verminderen van bijdragen aan ontwikkelingshulp. Nederland is in deze wereld een rijk land. Wegsnijden van eerder op basis van goed gefundeerde argumenten toegezegde financiële hulp is op basis van efficiency en effectiviteit mogelijk verdedigbaar. Echter, op basis van het belang voor de bestrijding van armoe en vanwege een duidelijk tekort aan hard benodigde middelen voor echt noodzakelijke sociale uitgaven in armere landen in deze wereld is dit besluit absoluut onverdedigbaar.

Een herkenbaar gevolg van verschillen in de wereld is het eerder genoemde verschijnsel van vluchtelingen. Het is moeilijk om deze personen te integreren in onze maatschappij, mede vanwege de cultuurverschillen. Op basis daarvan zou men moeten streven naar meer ontwikkelingshulp, maar uiteraard wel op een efficiënte en effectieve wijze verstrekt en verdeeld.

De tijd, dat armen via vrijwillige giften afhankelijk moeten zijn van de goede wil van rijken, is achterhaald. Ouders worden niet gekozen. Ook IQ is iets wat je bij toeval krijgt en niet kan kopen.

De vraag kan gesteld worden: Bestaat recht op rijk bezit als men bedenkt dat rijkdom een persoon vaak geheel toevallig toevalt als gevolg van toevallig gunstige geboorteplaats of door puur toeval in de vorm van prijs winnen en/of verlies van bezit door gebeurtenis van buiten als natuurramp of als gevolg van voordeel uit invloed van een close relatie of door gebruik kunnen maken van bij toeval geboden opties?

Veel in het leven is relatief. Vaak wordt gezegd: Er mag niet worden getrokken aan onze normen en waarden.

Maar wat zijn deze normen en waarden en wie bepaalt die ?

Moeten voor personen in de gehele wereld dezelfde normen en waarden gelden?

Als ze niet wereldwijd gelden, waar ligt dan de grens en hoe kan men op elkaar aansluiten?

Politiek in Nederland 2016

Het eerder genoemde oneens zijn uit zich met name in keuze voor een politieke partij, die zich veelal luidruchtig manifesteert als Contra beweging. Helaas manifesteert zich maar weinig “nieuwe” partijen als een Pro beweging, M.a.w.: Er wordt geen nieuw beleid voorgedragen, maar er wordt alleen bestaand beleid afgekeurd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vele nieuwe partijen gekenmerkt worden door dezelfde organisatorische opzet.

De macht in deze partij concentreert zich rond EEN persoon, die alle touwtjes strak in handen houdt. Gesteld kan worden dat volgers van deze partijen weliswaar een breed ondersteund gedachtengoed kennen, maar absoluut geen breed beleidbepalend en democratisch gekozen kader kennen. Het is eigenlijk ondenkbaar dat door de andere politieke partijen die voldoen aan het democratische principe van het kiezen of afwijzen van personen, geaccepteerd wordt dat dergelijke partijen kunnen worden opgericht cq dat zij als niet passend in het democratisch model van Europa dienen te worden afgewezen cq verboden. Het lijkt wel of de oudere en ervaren politieke arena bang is voor gevolgen van een dergelijke houding van de kant van kiezers. Zou het met te verwachten kosten van bestrijding van het alternatief in de vorm van anarchistische groepenvorming te maken hebben. Bezorgdheid over de politieke en maatschappelijke ontwikkeling na 2016 lijkt logisch.

Een nieuw fenomeen deed zich in de eindfase van 2016 voor. De regering is geen voorstander van het referendum, maar het werd in 2016 gedwongen om dat toch te houden over voor of tegen een verdrag met Oekraïne. In het verleden was voor een meerderheid in het toenmalig parlement een verzoek van minimaal 300.000 kiezers voldoende voor het houden van het referendum. In maart 2016 bleek de uitkomst van dat referendum niet overeen te stemmen met de wens van de regering. Een dilemma voor de regering. Het werd een “Ja, mits”. Eind 2016 werd een gevonden oplossing in de EU voorgesteld en aangenomen. Probleem lijkt opgelost en een politieke uitweg rond het referendum was gevonden.

Verder lezen: 4. Impact analyse

2 gedachten over “3. Factoren met gevolg voor Nederland”

  1. ontwikkelingshulp weer minimaal 1% uit begroting NL. OK, maar wel direct naar de bron en niet potten!

Reacties zijn gesloten.