Ander nieuws van belang!

PENSIOEN EN SCHULDEN EIGEN WONING

Er is een inventarisatie gaande bij de overheid om na te gaan welke de voor en nadelen zijn van het door belastingplichtigen benutten van pensioenaanspraken als aflossing op de schuld eigen woning. Op zich is het een interessant vraagstuk. Hieronder enige bedenkingen daarbij:

De pensioenaanspraken zijn algemeen ondergebracht bij pensioenfondsen, maar ook deels bij verzekeraars in de vorm van lijfrenten en individuele pensioenspaarrekeningen.De aanspraak, ondergebracht bij pensioenfondsen, herbergt al een stukje problematiek in verband met relatie van inleg premie nu en later, uitbetaling pensioen en dekking ( dit betreft al enige tijd een strak opgelegde dekking). Een lagere individuele pensioenreserve voor de aflossende hypotheeknemer kan naast het beinvloeden van de toekomstige premie voor de wel volledig sparende pensioengerechtigde, ook een sterke invloed teweeg brengen op de hoogte van uitkeringen. Deze staan reeds jaren onder druk van dekkingseisen en die druk neemt toe.De uitbetaling van pensioen geschiedt in principe aan rechthebbenden uit de door hen gespaarde inleg in het verleden. De uitbetaling wordt door de wetgever sterk afhankelijk gemaakt van de opgelegde dekkingsgraad voor pensioenfondsen. Naarmate de tijd voortschrijdt, wordt het totaal gespaarde pensioenbedrag opgehoogd door de  inleg van werkenden. De invloed van deze inleg verschilt per periode, maar in het verleden was  het rentepeil daarbij van erg groot belang. Dat lijkt nu verleden tijd en mag zeker niet continu maatgevend zijn voor de momenteel te strak gehanteerde dekkingsgraad. .De inleg is gebaseerd op een bijgestelde prognose inzake levensverwachting, gewenste pensioenhoogte en werkelijk aantal toekomstige pensioengerechtigden. Daarin schuilt vooraf  in principe weinig onzekerheid, behalve die onzekerheid die de huidige pensioentrekker reeds sinds 1960 ondervindt in de vorm van ingrijpen van de overheid.Bedacht moet worden dat de niet werkende pensioentrekker reeds lange tijd wordt benadeeld in de vorm van niet indexeren (ondanks voldoende middelen), momenteel ingaande premieverlaging voor de werkenden ( beweegreden uitstel AOW, maar invloed dekking is onbekend), recente toegepaste algemene vermindering op lopende pensioentoezeggingen.

De senior heeft van oudsher een duidelijke behoefte om de schuld af te lossen, terwijl de jongere dit graag uitstelt en middelen wil gebruiken. Dat zou grond moeten zijn voor de veronderstelling dat de oudere als eerste zich zal melden voor de regeling. Dat is echter niet waarschijnlijk aangezien de aflossing van hypotheek de betrokkene geen direct voordeel biedt. De rente op schuld eigen woning is aftrekbaar en het inkomen uit lijfrente of pensioensparen is belastbaar. Het betreft een omzetting van vermogen in schuldvermindering.

Paul Becker Hoff